گزارش صعود به قله بن رود

به نام یزدان پاک،گزارش واپسین اجرای برنامه پاییز۱۴۰۰توسط باشگاه راسخ،بنابه هماهنگی های به عمل آمده،روزچهارشنبه۲۴آذرماه۱۴۰۰راس ساعت۱۷:۳۰ازاصفهان به سوی روستای خفر،ازتوابع شهرستان سمیرم،رهسپارگشتیم.نهایت ساعت۲۲:۳۰به محل خانه کوهنوردان برج آسمان واقع درروستای خفررسیدیم وپس ازصرف شام وبرگزاری جلسه معارفه ونحوه اجرای برنامه توسط سرپرست محترم جناب موحددوست عزیز،باروحیه ای شادبه استراحت پرداختیم.بامدادروزپنج شنبه۲۵آذرماه پس ازصرف صبحانه وحمل کوله هابردوش وباکوله باری ازنشاط وشادمانی،پیمایش راازمسیرتنگه پشت قبله آغازکرده ودرطول مسیربادیدن مناظرواحساس سرما که نشان ازفرارسیدن زمستان بودوباخاطره گویی های سرپرست گرامی،افرادباتوانی مضاعف به راهشان ادامه می دادند.سرانجام ساعت۱۴ باتوجه به اینکه بارش برف به همراه بادآغازشدواجازه ادامه مسیرنمی داد،باتصمیم گیری بجای سرپرست اقدام به برپایی کمپ کردیم وشب رابابارش بی وقفه برف واوضاع نابه سامان جوی به صبح رساندیم.بامدادآدینه روز۲۶آذرماه باتوجه به شدت گرفتن اوضاع بدآب وهوا که منجربه آسیب زدن به چادرهاشد،ویخ زدگی مسیر،بابستن کرامپون،کمپ رابه مقصدقزل قله دنا ترک نمودیم که هرچه ارتفاع بالاترمی رفت شرایط مه وبوران وبرسرعت بادافزوده می شد.پس ازحدود۳ساعت پیمایش ورسیدن به زیرقیف قزل قله،بادرایت وتصمیم گیری سرپرست وموافقت افراد،اقدام به صعودقله۴۳۳۰متری بن رودنمودیم که خوداین صعودهم پرچالش بود چراکه شیب تندمسیر به همراه شدت بادویخ زدگی برف توان مضاعفی رامی طلبید.درنهایت ساعت۱۱:۳۰برفرازقله بن رودبانگ شادی سرداده وپس ازگرفتن چندعکس یادگاری فورااقدام به فرودنمودیم وبه محل کمپ بازگشتیم.پس از جمع آوری وسایل وکمپ ساعت۱۴:۳۰ازهمان مسیرتنگه پشت قبله راهی خانه کوهنوردان شدیم وساعت۱۷:۵۰به مکان نام برده رسیدیم وپس ازدیدارباپیشکسوت کوهنوردی،جناب حاج آقاحجاریان،وصرف شام،روستای خفررابه مقصداصفهان ترک نمودیم.ساعت۰۰:۳۰بامداددرحالیکه باثبت خاطره ای خوش دردفترخاطرات خودوباشگاه ودرکمال صحت وسلامت،ازیکدیگر جداگشتیم برنامه رابه اتمام رساندیم

.۱-سعیدموحددوست(سرپرست تیم)۲-ایمان احمدپور۳-حمزه حاجیان(گزارشگربرنامه)۴-هادی ذاکری۵-میلادعبداللهی۶-بهزادمحبی۷-محمدصالحی۸-علیرضاکاظم زاده۹-یاسرپریشانی۱۰-مجیدسهرابی۱۱-حسین کریمی۱۲-سیدرضاابطحی۱۳-رضاآتش پور۱۴-یاسین عادل نیا۱۵-محمدامین سلمانیان۱۶-سرکارخانم زهرارسولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.