گزارش تیم B صعودقلل مرکزی وغربی دنا

به نام خالق سرزمین بیژن و کیخسرو

گزارش تیم B صعودقلل مرکزی وغربی دنا
صبح آدینه روز۱۳خردادماه۱۴۰۱دریک هوای مطبوع بهاری،۳نفر از همنوردان به سرپرستی استادلباف،ازمسیرتنگ آبشاربرنامه راآغازکردیم.صدای خروشان جریان آب وسپیده صبح وقلل سپیدپوش دنا،شوق ولذت برنامه رادوچندان می نمود.درکنارچشمه سیدمحمددرنگی کوتاه کرده ومشغول صرف صبحانه شدیم وازآب گوارای این چشمه نهایت لذت رابردیم.به دلیل حجم بالای آب ملزم شدیم که مسیرمنتهی به کنارآبشارپی دنی را پیش روبگیریم.پس ازعبورازکنارآبشارمسیرتنگ گینه دون راادامه داده ودرنهایت ساعت۱۳به گردنه شرقی پوتک رسیدیم وپس از برپایی کمپ،بااجازه سرپرست جناب لباف عزیز،آقایان حاجیان ومختاری برای صعودقلل خرسان شرقی،خرسان غربی وقلات بزی،راهی گشتند.ساعت۱۴برفرازقله خرسان شرقی،ساعت۱۴:۳۰خرسان غربی وساعت ۱۵بربلندای قله قلات بزی ندای شادی سردادیم وپس ازثبت خاطرات فورامسیربازگشت راپیش روگرفتیم وساعت۱۶:۵۰ به محل کمپ بازگشتیم.ساعت۱۷:۱۵به اتفاق دیگرهمنوردان واستادلباف راهی قله پوتک شدیم وساعت۱۷:۵۰بربلندای پوتک این قله منحصربه فرددناایستادیم.که ازفراز آن چشم اندازی زیباازدیگرقلل دناهویدااست.پس ازبازگشت ازقله وصرف شام ونحوه ادامه برنامه درروزبعد،درهوای خنک وآرام شب رابی صبرانه به صبح رساندیم.سپیده دم روز۱۴خردادپس ازصرف صبحانه وجمع آوری کمپ،راهی قله۴۱۸۵متری کل اسدخانی گشتیم وساعت۶:۲۵برفرازآن بانگ شادی سردادیم.وبه ترتیب ۶:۵۰بربلندای کل اوارزنی با ارتفاع۴۱۷۰،ساعت۷:۳۰کل اواسپید(۴۱۶۰متر)ودرنهایت ساعت۸ قله ۴۱۰۵متری حوض دال شمالی ایستادیم.البته لازم به ذکراست که دوقله بالای۴۰۰۰مترهم که بدون نام هست راهم بااجازه سرپرست محترم صعودکردیم.ومسیریال بن شاهی رابرای بازگشت پیش روگرفتیم.ساعت ۱۳اندکی برای صرف نهارکنارچشمه ای پرآب توقف کرده وباقی مسیرراادامه دادیم ودرساعت۱۴:۳۰باثبت خاطرات خوش وکوله باری ازامیدوتجربه برنامه رابه پایان رساندیم.
اسامی شرکت کنندگان:
۱-استاداحمدلباف(سرپرست)
۲-عباس مختاری
۳-حمزه حاجیان (گزارش)
۴-محمدامین ناصریانفرد (تصاویر)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.