صعودهای برون مرزی و هیمالیانوردی

Ascents of Cross-Border and Hymalyanvrdy

انجام برنامه های برون مرزی جزئی از توان این باشگاه است که توانسته اند در طول سالیان گذشته موفقیت های چشمگیری را به دنبال داشته باشند صعود به قله های پوموری ، هیم لونگ هیمال ، کانگا پورنا در منطقه هیمالیا و نیز صعود به قله های پوبدا ، لنین از فعالیت های این باشگاه در صعود های برون مرزی است.

× پشتیبانی آنلاین